Alpha Insurance A/S er den 8. maj 2018 taget under konkursbehandling

Ved dekret afsagt af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling den 8. maj 2018 blev Alpha Insurance A/S taget under konkursbehandling. Skifteretten udpegede i den forbindelse advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith som kurator.

 

Kontaktoplysninger:

Advokat Boris Frederiksen

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Vester Farimagsgade 23

1606 København V

E-mail: bor@kammeradvokaten.dk

 

Konkursbehandlingen er en følge af, at Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) den 3. marts 2018 besluttede at stoppe al nytegning og fornyelser af forsikringsaftaler som følge af, at selskabets primære genforsikringsselskaber, CBL Insurance Limited trådte i ”interim liquidation” (”betalingsstandsning”). Ved generalforsamlingsbeslutning af den 4. marts 2018 trådte Alpha Insurance A/S (nu under konkurs) i frivillig likvidation.

 

Anmeldelse af krav

Garantifonden for Skadesforsikringer (Fonden) giver mulighed for dækning af erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

 1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer),
 2. tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,
 3. tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,
 4. kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt
 5. bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.

For yderligere oplysning om, hvilke skader der er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikring, herunder også spørgsmål om præmie, henvises til Garantifonden for Skadesforsikring på www.skadesgarantifonden.dk.

Erstatningskrav, der ønskes dækket af Fonden, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Erstatningskrav, som er anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden. Der skal derfor ikke ske anmeldelse direkte overfor kurator af krav, der anmeldes til Fonden, eller allerede kan anses for anmeldt til Fonden.

Anmeldelse af erstatningskrav, der ikke dækkes af Fonden skal anmeldes direkte til kurator, advokat Boris Frederiksen på e-mailadressen alpha@kammeradvokaten.dk.

Anmeldelser direkte overfor kurator skal bære overskriften ”Anmeldelse af fordring”.

Til din anmeldelse skal du vedlægge dokumentation for dit krav, samt oplysninger om følgende:

 1. Kravets art og størrelse
 2. Datoen for dit kravs opståen
 3. Oplysninger samt dokumentation om eventuelle særlige rettigheder, herunder separatiststilling eller anden fortrinsret
 4. Oplysninger om, hvilke formuegenstande den eventuelle sikkerhed omfatter.

Du vil snarest efter modtagelsen af din anmeldelse modtage en bekræftelse herpå.

 

Øvrige henvendelser kan ske til:

Boris Frederiksen

Advokat, partner

bor@kammeradvokaten.dk

 

Jesper Saugmandsgaard Øe

Advokat, partner

jso@kammeradvokaten.dk

 

Agnete Brus Krusell

Advokat, partner

abk@kammeradvokaten.dk

 

Christian Bo Kolding-Krüger

Advokat

cbk@kammeradvokaten.dk

 

Sarah Willatzen

Advokatfuldmægtig

sawi@kammeradvokaten.dk

 

Kasper Østergård Sørensen

Advokatfuldmægtig

kaso@kammeradvokaten.dk

Alpha Insurance A/S has been placed into liquidation on 8 May 2018

By a decree issued by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen on May 8, 2018, Alpha Insurance A/S filed for liquidation. In that connection, the Court of Appeal appointed Attorney Boris Frederiksen from Kammeradvokaten/ Poul Schmith as insolvency administrator.

 

Contact Information:

Attorney Boris Frederiksen
Kammeradvokaten / Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1606 Copenhagen V
E-mail: bor@kammeradvokaten.dk

 

The liquidation proceedings are due to the fact that Alpha Insurance A/S (now insolvent) on 3 March 2018 decided to terminate all new underwriting and renewals of insurance contracts, as a result of the company’s primary reinsurance company, CBL Insurance Limited, being placed in interim liquidation. By a resolution at the general meeting of 4 March 2018, Alpha Insurance A/S (now insolvent) entered voluntary liquidation.

 

Notification of loss
The Guarantee Fund for Non-life Insurance (Guarantee Fund) in Denmark provides compensation for claims that have not been covered as a consequence of a non-life insurer’s liquidation, for the following:

 1. Insured persons with private insurance (consumer insurances),
  2. Third parties who are insured against personal injury or property damage under motor liability insurance,
  3. Third parties who are insured against personal injury under other liability insurance,
  4. Collective insurance, insofar as an insurance by its nature corresponds to the individual insurances covered, as well as
  5. Fire insurance for buildings on all types of properties.

For further information about the damages covered by the Guarantee Fund, including premium issues, please refer to the Guarantee Fund for Non-life Insurance at www.skadesgarantifonden.dk.

Compensation claims, which are covered by the Fund, must be notified to the Fund as soon as possible and no later than 6 months after the Liquidation Decree has been issued. Compensation claims notified prior to the liquidation decree shall be deemed to be notified to the Fund. Therefore, no notification must be addressed directly to insolvency administrator of claims notified to the Fund, or which may already be considered as having been notified to the Fund.

Please note that in certain countries claims can be directed to local Guarantee Funds/Compensation Schemes. Check your insurance policy for relevant contact details.

Notification of claims that are not covered by the Guarantee Fund must be notified directly to the curator, attorney Boris Frederiksen, at the email address alpha@kammeradvokaten.dk.

Claims made directly to the insolvency administrator must bear the heading “Anmeldelse af fordring”.

With the claim, please provide documentation in support of the amount claimed, as well as information about the following:
1. Nature and size of the claim
2. The date of loss
3. Information as well as documentation of any special rights, including other privileges
4. Information on which property items the security may include.

You will receive confirmation immediately after your notification is received.

 

Other enquiries may be made to:

Boris Frederiksen

Attorney

bor@kammeradvokaten.dk

 

Jesper Saugmandsgaard Øe

Attorney

jso@kammeradvokaten.dk

 

Agnete Brus Krusell

Attorney

abk@kammeradvokaten.dk

 

Christian Bo Kolding-Krüger

Attorney

cbk@kammeradvokaten.dk

 

Sarah Willatzen

Assistant attorney

sawi@kammeradvokaten.dk

 

Kasper Østergård Sørensen

Assistant attorney

kaso@kammeradvokaten.dk

 

Finanstilsynet

Alpha Group · Harbour House, Sundkrogsgade 21, DK-2100 Copenhagen, Denmark · Tel +45 7025 2595 · info@alphagroup.dk